KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve GİZLİLİK İLKELERİ– AYDINLATMA METNİ


Serglobex Elektronik Ticaret ve Lojistik Hizmetkeri Ltd Şti (“takeandship” veya “Veri Sorumlusu”) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uyum sağlanması için ilgili mevzuatların öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) düzenlenmiş olup kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“ilgili kişi”) erişimine sunulmaktadır.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası aşağıda yer alan hususları düzenlemekte olup ilgili kişileri aydınlatmayı amaçlamaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeleri
Kişisel veri işleme şartlarını
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği halleri
Kişi grubunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi
Kişisel verilerin kategorize edilmesi
Kişisel verilerin işlenme amaçları
Kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılması
Kişisel verilerin işlenmesinin yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verilerin saklanma süreleri
Kişisel verilerin güvenliği
Çerez kullanımı
Kişi gruplarının yasal hakları ve kullanma yöntemleri ile ilgili iletişim bilgileri
Yürürlük ve güncellene bilirlik
2.1. Hukuka, Dürüstlük Kuralına ve Şeffaflığa Uygun İşleme
Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralı ile şeffaflık prensibine uygun hareket edilmektedir.

2.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Kişi gruplarının işlenen kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tüm makul tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler TAKE AND SHIP bünyesinde oluşturulur. Üyeler bakımından bu değişiklik ve güncellemeler 2.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel veriler açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği, işbu Politikada detaylı olarak yer almaktadır.

2.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel veriler öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
TAKE AND SHIP kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler TAKE AND SHIP’nın Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. İşbu Politikada saklama sürelerine detaylıca yer verilmiştir.

2.6. Verilerin Bütünlüğü ve Gizliliğine Uygun İşleme
Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veri olması halinde ise; aşağıda “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan koşullar uygulanır.
İlgili kişi gruplarının açık rızası, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini olanaklı kılan hukuka uygunluk sebeplerinden sadece bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yer alan diğer hukuka uygunluk sebeplerinden birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.
İlgili kişi gruplarının kişisel verileri, aşağıda açıklanan işleme şartları dâhilinde işlenmektedir.

3.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, TAKE AND SHIP verisi işlenecek kişi gruplarının ayrıca açık rızasını almadan kişisel verilerini işlemektedir. Örneğin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca TAKE AND SHIP’ya üyelik, ticari elektronik izni verilmesi, sipariş, ödeme, teslimat, ürüne ilişkin iptal veya iade gibi süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi, kanunda açıkça öngörülmesi halinde gerçekleşen işleme faaliyetidir.

3.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması veya Kişisel Verilerin İlgili Kişinin veya Başka Bir Kişinin Hayati Çıkarlarının Korunması İçin Gerekli Olması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişi grubunun kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir. Ayrıca kişisel veriler, ilgili kişinin veya başka bir kişinin hayati menfaatlerinin korunması için gerekli ise, söz konusu ilgili kişinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.

3.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veriler işlenebilir. Örneğin; My Takeandship.com Sadakat Programı üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi, TAKE AND SHIP’ya üyelik işleminin gerçekleştirebilmesi için Üye’nin verdiği kişisel veriler, sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili işleme faaliyetidir.

3.4. TAKE AND SHIPnın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Veri sorumlusu olarak, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın kişi grubunun kişisel verileri işlenebilir. Örneğin, siparişte cayma hakkının kullanımı neticesinde ürün iadesi durumunda, satıcıya ürün bedelinin ödenmesi gibi faaliyetler TAKE AND SHIP’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli işleme faaliyetleridir.

3.5. Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişi grubunun, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir. Örneğin, Üye’nin internette, sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaşmış olduğu kişisel veriler TAKE AND SHIP sosyal medya kanalları ile bağlantılı kişi ise, bu paylaşım iradesine uygun ve ölçüde olduğu takdirde işlenebilecektir.

3.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde, kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir. Örneğin, Üye’nin tüketici hakem heyetine yapmış olduğu bir şikâyete istinaden, alışveriş ile bilgilerinin bu şikâyet dosyasına gönderilmesi hakkın tesisi veya korunması için gerekli bir işleme faaliyetidir.

3.7. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
Kişi grubunun temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TAKE AND SHIP’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenebilir.

3.8. Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Kişi grubunun kişisel verileri, yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenecektir, bu durumda KVKK’nın ve GDPR’ın belirlediği kriterlere uygun açık rıza alınarak işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Örneğin, ticari elektronik ileti gönderimi için ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin işlenmesi açık rıza halinde gerçekleşmektedir. Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. TAKE AND SHIP’da özel nitelikli kişisel veriler, ayrı işleme şartları ve korumaya tabidir.
4.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası olması halinde, işbu Politikada belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.

4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller
Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler için, kanunlarda öngörülen hallerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir. Örneğin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri için sağlık verileri TAKE AND SHIP işyeri hekimi tarafından işlenebilecektir.
TAKE AND SHIP’da kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişi grupları, TAKE AND SHIP tarafından bilgilendirilir ve aydınlatma gerçekleştirilir. Ayrıca Kişi grupları; TAKE AND SHIP’ya TAKE AND SHIP tarafından kişi gruplarının aşağıda belirtilen ve örneklendirilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir. Ayrıca bu kategoriler dışında şirket içi süreçlerde çalışan, stajyer, taşeron çalışan gibi kişi gruplarının işlenen özlük ve benzeri kategoriler bulunmaktadır işbu kategori ve kişi grupları TAKE AND SHIP’nın Çalışan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında düzenlenmektedir.

Kimlik
Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

Müşteri-Üye Müşteri, Misafir Müşteri
Tedarikçi Yetkilisi
Tedarikçi Çalışanı
Çalışan Adayı

İletişim
Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Müşteri- Üye Müşteri, Misafir Müşteri
Tedarikçi Yetkilisi
Tedarikçi Çalışanı
Çalışan Adayı

Lokasyon

Müşteri- Üye Müşteri, Misafir Müşteri
Tedarikçi Çalışanı

Hukuki İşlem
Sözleşme, yasal bilgiler

Müşteri- Üye Müşteri, Misafir Müşteri
Tedarikçi Yetkilisi
Tedarikçi Çalışanı
Çalışan Adayı

Müşteri İşlem
Satın alınan ürün/ler, beden ve renk tercihleri, alışveriş tutar tarih vb. bilgileri, çağrı merkezi görüşme kayıtları, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

Müşteri- Üye Müşteri, Misafir Müşteri

İşlem Güvenliği
Şifre, parola, IP bilgileri

Müşteri- Üye Müşteri, Misafir Müşteri
Çevrimiçi Ziyaretçi
Tedarikçi Yetkilisi
Tedarikçi Çalışanı

Finans
Fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, finansal bilgiler, ödeme borç alacak bilgileri

Müşteri- Üye Müşteri, Misafir Müşteri
Tedarikçi Yetkilisi
Tedarikçi Çalışanı

Mesleki Deneyim

Tedarikçi Çalışanı
Çalışan Adayı

Pazarlama

Müşteri- Üye Müşteri, Misafir Müşteri
Çevrimiçi Ziyaretçi7.1. İşlenme Koşulları
Kişisel veriler aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin TAKE AND SHIP tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin TAKE AND SHIP’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin kişi grubu tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde TAKE AND SHIP tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin TAKE AND SHIP tarafından işlenmesinin TAKE AND SHIP’nın veya kişi gruplarının veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişi gruplarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TAKE AND SHIP’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • TAKE AND SHIP tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması veya kişisel verilerin ilgili kişinin veya başka bir kişinin hayati çıkarlarının korunması için gerekli olması.


Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için TAKE AND SHIP kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

7.2. İşleme Amaçları
TAKE AND SHIP, kişisel verileri; aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

şteri Grubu için:

Üye Müşteri Kişisel Verileri;

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleş
 • TAKE AND SHIP tarafından sunulan hizmetlerden yararlandırılması, hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bilgilendirme yapılması.
 • Üyelik Sözleşmesinin ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifası.
 • Açık rıza bulunması halinde tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleş
 • Üye Müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözü
 • Gerek masaüstü, tablet ve mobil platform gerek mobil uygulama deneyimlerinin iyileş
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi.
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum.
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması.
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın ö
 • İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması.
 • Bilginin güvenliğinin ve şirket içi süreç iyileştirmelerin sağlanmasına ilişkin süreçlerin oluşturulması ve uygulanması.
 • My Takeandship.com Sadakat Programı iş

Çevrimiçi Ziyaretçi için:

 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin log kayıtlarının alınması.
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum.
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması.
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın ö
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

8.1. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, KVKK’nın Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü taraf şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.
Kişisel veriler, kullanılan yazılım ve sunucu altyapısı, hizmet alınan ürün yazılım ve sunucu altyapısı nedeni ile yurt dışına aktarılabilmektedir.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu güvenli ülkeler listesini henüz açıklamamış olup, bu bağlamda KVKK madde 9 uyarınca kişisel veriler, ilgili kişilerin açık rızaları doğrultusunda yurt dışına aktarılabilmektedir.

8.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler
Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 • TAKE AND SHIP iş ortaklarına,
 • TAKE AND SHIP tedarikçilerine,
 • TAKE AND SHIP iştiraklerine,
 • TAKE AND SHIP hissedarlarına,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kiş
 1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket’e elektronik veya fiziki ortamda iletilen kişisel verileriniz işbu Politikada yer verilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 5. ve GDPR’ın ilgili maddeleri uyarınca; kişi gruplarına göre aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri gizliliği TAKE AND SHIP için son derece önemli ve kişisel verilerinizin işlenmesi sürecimizin açık ve şeffaf olmasına özellikle önem vermekteyiz.
Bu nedenle kişisel verilerinizin nasıl işleneceği ve korunacağını açıkladığımız bir politikamız vardır. Bu içerik önemlidir, bu yüzden lütfen okuyun ve gizliliğinizi kontrol ettiğinizden emin olun.


Başlamadan önce sizlere gizlilik ilkelerimizi açıklamak isteriz:

 • Gizliliğinizi ciddiye alı
 • Kişisel verilerinizin güvenliğini koruyacağımızı taahhüt ediyoruz.
 • Kişisel verilerinizi kullanırken veri gizliliği yasalarına uygun hareket ediyoruz.
 • Kişisel verilerinizi sadece bu belgede açıklanan şekillerde kullanı
 • Gerekli değilse, kişisel verilerinizi toplamayacağı
 • Kişisel verileri toplama amaçlarımız açısından artık gerekli olmadığında kişisel verilerinizi toplamayı bırakacağı
 • Kişisel verilerinizin kontrolü için sahip olduğunuz haklarınızı sizlere açıklayacağı

Gizlilik Politikamızın Kapsamı

1.Kişisel verilerinizin sorumlusu kimdir?

2.Veri Koruma Görevlisi kimdir?

 1. TAKE AND SHIP tarafından toplanan kişisel veri türleri nelerdir?

4.TAKE AND SHIP kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?

5.TAKE AND SHIP kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

6.TAKE AND SHIP sizlere pazarlama mesajları gönderir mi?

7.Bilgileriniz ve Avrupa dışındaki ülkeler

8.TAKE AND SHIP, kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işlemektedir?

9.Haklarınız nedir?

10.Peki çerezler ve benzer izleme teknolojileri nasıl işler?

11.Hizmetlerimizin gelişimine bağlı olarak Gizlilik Politikasının Güncellenmesi

12.Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

13.Bir Güvenlik Zaafiyetinin Raporlanması

 1. Kişisel verilerinizin sorumlusu kimdir?

Verilerin işlenmesinde veri sorumlusu, Vergi Numarası …..  olan Serglobex Elektronik Ticaret ve Lojistik Hizmetkeri Ltd ŞİRKETİ’dir (“TAKE AND SHIP”). TAKE AND SHIP iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Posta adresi: Cevatpasa Mah Komiser Resat Dayı Cad No 39/ A Bayrampaşa / İstanbul (TÜRKİYE)
 • Telefon:(+90) 850 532 49 04
 • e-posta:contact@takeandship.com
 1. Veri Koruma Görevlisi kimdir?

Kişisel verilerinizin sürekli olarak açık, doğru ve yasalara uygun bir şekilde işlenmesini sağlamak için bir Veri Koruma Görevlisi görevlendirdik. Veri Koruma Görevlimize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

 • e-posta:contact@takeandship.com 
 1. TAKE AND SHIP tarafından toplanan kişisel veri türleri nelerdir?

Sizden topladığımız kişisel verileri birkaç farklı şekilde kullanıyoruz, topladığımız verileri işleme amacımız ilgili veriye bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki tabloda bu husus ayrıntılı olarak açıklanmış, topladığımız kişisel veri türleri ve toplama amacımız gösterilmiştir.
 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri Örneği

Kimlik Bilgileri & İletişim Bilgileri
 

Örneğin adınız, doğum tarihiniz, Kimlik numaranız, uyruğunuz, eposta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer kişisel veriler

Sipariş Bilgisi
 

Örneğin Satın alma, teslimat ve ödeme ayrıntıları, müşteriden farklı ise alıcının adı ve adresi

Ödeme / Kart Bilgileri
 

Örneğin Kart sahibinin adı, kart tipi, kart numarası, son geçerlilik tarihi ve güvenlik (ccv) kodu, fatura bilgileri, banka hesap numarası vs.

Tercih Bilgileri
 

Örneğin müşterinin alışveriş tercihleri, varsayılan tercihler dahil olmak üzere hesap ayarları, müşterinin belirtmiş olduğu tercihler; örneğin ülke, dil ve para birimi, müşterinin ilgilendiği ürün tipi ya da web sitemizde müşterinin ziyaret ettiği sayfalar

Satın Alma Geçmişi ve Kaydedilen Ürünler
 

Örneğin müşterinin satın almış olduğu ürünler ve/veya müşterinin daha sonra satın almak için sepetine kaydetmiş olduğu ürünler

İletişim Geçmişi
 

Örneğin TAKE AND SHIP ile müşteri arasında siparişlerle ilgili olsun veya olmasın telefon, sosyal medya ve anlık mesajlaşma üzerinden gerçekleştirilen sohbetler

Cihaz Bilgisi
 

Örneğin müşterinin IP adresi, internet sağlayıcısı, kullandığı işletim sistemi ve tarayıcı, cihaz tipi; örneğin diz üstü bilgisayar ya da akıllı telefon, cihaz çerez ayarları ve cihazla ilgili diğer ayrıntılar, müşteri cihazı tarafından bildirilen  coğrafi bölge

Yasal İşlemler ve Yasalara Uyum Bilgisi

Örneğin sabıka kaydı

 

Bu kişisel verilerin hiçbirini bizimle paylaşmak zorunda değilsiniz ancak paylaşmamanız durumunda sitemizden alışveriş yapamayabilirsiniz ve muhtemelen genel optimum müşteri deneyimimizden yararlanamazsınız. Ancak bu sizin seçiminizdir ve biz de bu seçiminize saygı duyacağız.  

Aynı zamanda kişisel bilgileri anonimleştirerek topluyoruz (bu şekilde kimliğiniz tespit edilemiyor) ve bu bilgileri, IT sistemlerimizi test etmek, araştırma, veri analizi yapmak, web sitemizi ve uygulamamızı iyileştirmek ve yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek amacıyla kullanıyoruz. Aynı zamanda bu bilgileri üçüncü taraflarla da paylaşıyoruz.
 

 1. TAKE AND SHIP kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?

TAKE AND SHIP kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar için ve aşağıda belirtilen yasal dayanaklara bağlı olarak işler:
 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

Veri İşlemenin Yasal Dayanakları

Kurumsal İletişim ve Müşteri İletişimi kanallarından ilettiğiniz talepleri veya başvuruları yerine getirmek

Bir sözleşmenin ifası ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle paylaşmaya ilişkin meşru menfaatimiz

Hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilirlik ve kalite analizi yapmak

Bir sözleşmenin ifası ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle paylaşmaya ilişkin meşru menfaatimiz

Siparişlerinizi işlemek ve web sitemizde sunulan ve talep ettiğiniz hizmetleri ve bilgileri size sağlamak

Bir sözleşmenin ifası

Yaptığınız ödemelere ilişkin mali işlemleri doğrulamak ve gerçekleştirmek

Bir sözleşmenin ifası

Ürün tercihlerinizi, alışveriş geçmişinizi ve web sitemiz ile etkileşimlerinizi vb. izleyerek web sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve genel olarak işimizi geliştirmek ve müşterilerimizin isteklerine göre uyarlamak

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmeye ilişkin meşru menfaatimiz

Web sitemizi ziyaret edenleri tespit etmek
 

Müşterilerimizi daha yakından tanımaya ve bu doğrultuda hizmetlerimizi geliştirmeye ilişkin meşru menfaatimiz

Veri analitiklerini yapmak ve pazar araştırmalarını yürütmek
 

Müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya ilişkin meşru menfaatimiz ve önceden alınmış açık rızanız

Örneğin ürün tercihlerinizi, alışveriş geçmişinizi ve web sitemiz ile etkileşimlerinizden yararlanarak ve beraberinde örneğin sosyal ağlar (örneğin Facebook, Instagram vs.) üzerinden bizimle paylaşmayı kabul ettiğiniz veriler gibi üçüncü taraflardan toplanan veriler ve/veya kamuya açık veri tabanlarından topladığımız veriler gibi verileri kullanarak verizenginleştirmeyi gerçekletirmek
 

Müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya ilişkin meşru  menfaatimiz ve önceden alınmış açık rızanız

Sorularınızı ve şikâyetlerinizi çözüme kavuşturmak

Önceden alınmış açık rızanız

Ürünlerimiz ve hizmetlerimize ilişkin haberlere, bilgilere ve güncellemelere, tekliflerimize, promosyonlara ve özel etkinliklerle ilgili pazarlama iletişimleri ve ilginizi çekebilecek diğer pazarlama iletişimlerini (SMS, eposta veya telefon yoluyla) göndermek ve bizimle ilgili deneyiminizi, ilgi alanlarınıza ve alışveriş alışkanlıklarınıza göre size özel uyarlamak ve özellikle profil oluşturma yoluyla hizmetlerimizi geliştirmek. Aynı zamanda hakkınızda topladığımız verileri, üçüncü tarafların web sitelerinde yer alan ürün ve hizmet reklamlarımızda bizlere yardımcı olması amacıyla da kullanabiliriz– daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.  

Müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya ilişkin meşru menfaatimiz ve önceden alınmış açık rızanız (SMS ve telefon ile pazarlama yapmak için önceden ve uygun şekilde rızanızın alınması gerekmektedir).

 

 1. TAKE AND SHIP kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kişisel verilerinizi, adınız, adresiniz, eposta adresiniz veya kredi kartı bilgileriniz de dahil olmak üzere hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü tarafa satmıyoruz ve satmayacağız. Sizin güveninizi kazanmak ve korumak istiyoruz ve bunu başarabilmek için bu şekilde hareket etmemizin kesinlikle şart olduğuna inanıyoruz.
 

Bununla birlikte, bu gizlilik beyanında da açıklandığı gibi sizlere hizmetlerimizi sunabilmemizin esaslı unsurlarından biri olarak verilerinizi, aşağıdaki kategorilerde yer alan şirketlerle paylaşıyoruz:
 

 • TAKE AND SHIP’nın iş ortakları ve hissedarları, bazen farklı faaliyetlerden grubumuzdaki farklı birimler sorumlu olmaktadır
 • Siparişlerinizi size ulaştırmak için çalışan şirketler, örneğin ödeme hizmeti sağlayıcıları, depolar, sipariş paketleme birimleri ve teslimat şirketleri
 • Profesyonel hizmet sağlayıcıları, örneğin işimizi yürütmemize yardımcı olan pazarlama şirketleri, reklam ortakları ve web sitesi hostları
 • Dolandırıcılık ile mücadeleye yardımcı olabilmemiz için kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşları, kredi referans kuruluşları, emniyet teşkilatları ve dolandırıcılık ile mücadele birimleri
 • Sosyal medya siteleri gibi sizin onay verdiğiniz şirketler (eğer sosyal medya hesaplarınızı, bizdeki hesabınızla ilişkilendirmeyi seçerseniz)

Üçüncü taraflarla, müşterilerimiz hakkındaki bilgileri ve analitikleri toplu olarak ancak kaynakları anonimleştirilmiş şekilde paylaşabiliriz, fakat herhangi bir veriyi paylaşmadan önce söz konusu verinin, kimliğinizin tespit edilemeyeği şekilde olduğundan emin oluyoruz.
 

 1. TAKE AND SHIP sizlere pazarlama mesajları gönderir mi?

İzin vermeniz halinde,  neler yapıyor olduğumuz konusunda sizleri haberdar etmek ve ürünlerimizi görmenize ve bulmanıza yardımcı olmak için eposta, SMS yoluyla sizlere pazarlama mesajları göndereceğiz. Size gönderdiğimiz pazarlama mesajlarını almak istemiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek bu seçeneği iptal edebilirsiniz;

 • Hesabınıza girin
 • Daha önce işaretlemiş olduğunuz tercihin yanındaki işareti kaldırın
 • “Update-Güncelle” butonuna tıklayın.

Bu işlemi tamamladığınızda size ileride bir daha pazarlama mesajı gönderilmememesini garanti altına almak için profilinizi güncelleyeceğiz. TAKE AND SHIP birbiriyle bağlı birçok hizmet içeren kompleks bir web programına sahip olduğu için sistemlerimizi güncellememizin birkaç gün sürebileceğini ve bu sebeple talebinizi işleme koyarken bizden mesaj almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın.
 

 1. Bilgileriniz ve Avrupa dışındaki ülkeler

Türkiye’de, AB’deki müşterilerimizden gelen siparişleri işlemek üzere kullanabileceğimiz bir icra merkezimiz bulunmaktadır. Türkiye, Avrupa Komisyonu’nun hakkında yeterlilik kararı almamış olduğu bir ülkedir ve bizler, gizliliğinizi ve haklarınızı, Avrupa Komisyonu’nun standart veri koruma hükümlerine göre koruruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için bakınız:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
 

 1. TAKE AND SHIP, kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işlemektedir?

Sadece bizim müşterimiz olmaya devam ettiğiniz süre boyunca hakkınızdaki bilgileri saklarız. Artık müşterimiz olmak istemediğinize karar verirseniz, Müşteri Deneyimi ekibimizle iletişime geçerek elimizdeki bilgilerinizin tamamının silinmesini talep edebilirsiniz.
 

Makul gereklilikler söz konusu ise ya da yasal veya düzenleyici gereksinimleri karşılamak, uyuşmazlıkları çözümlemek, dolandırıcılığı ve suiistimalleri önlemek ya da Şartlarımızı ve Koşullarımızı icra etmek için gerekmesi durumunda, hakkınızdaki bilgilerden gerekli olanları, bizdeki hesabınızı kapattıktan sonra dahi ya da bu hizmetleri sunmamız için bu bilgilere ihtiyacımız kalmamış olmasına karşın saklamaya devam edebiliriz.
 

 1. Haklarınız nedir?

Haklarınız aşağıda yer almakta olup haklarınızdan dpo@Take and Ship.com eposta adresine bir e-posta göndererek yararlanabilirsiniz:

 

Erişim hakkı: TAKE AND SHIP’nın elinde bulunan kişisel verilerinize ilişkin bilgilere ve TAKE AND SHIP’nın kişisel verilerinizi nasıl kullandığına dair bilgilere erişme ve bu hususlar hakkında bilgi edinme; TAKE AND SHIP’nın hakkınızda sahip olduğu her türlü kişisel verilerinizin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin büyük bir kısmını kendiniz de online olarak görüntüleyebilirsiniz.

Düzeltme hakkı: Eksik olan Kişisel Verilerinizi dilediğiniz zaman tamamlama ve  yanlış olan kişisel verilerinizi düzeltmesini TAKE AND SHIP’dan isteme hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda TAKE AND SHIP web sitesi/uygulaması aracılığıyla profilinize girerek Kişisel verilerinizi doğrudan düzeltmeyi veya tamamlamayı da tercih edebilirsiniz. Kayıt formlarına girilen hatalı, yanlış ya da eksik bilgiler nedeniyle TAKE AND SHIP’nın ya da TAKE AND SHIP’dan sorumlu kişinin maruz kalacağı her türlü zarar veya hasardan sorumlu olacağınızı lütfen unutmayınız.

Silme Hakkı: Kişisel verilerinizin toplandıkları amaçlar açısından artık gerekli olmadığı durumlarda kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kısıtlama Hakkı: Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya tamamlanmasına ilişkin olarak bize sunduğunuz herhangi bir talebin ya da verilerin işlenmesine itiraz ettiğiniz durumların meşru menfaatler gereği haklı olduğunu tespit ettiğimiz sürece kişisel verilerinizin işlenmesine sınırlandırma getirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kısıtlama hakkınızı kullanmanız durumunda, bilgileri sadece sizin rızanızla ya da yasal hak taleplerinin sunulması, uygulanması ya da savunulması amacıyla işleyeceğiz.

Veri taşınabilirliği hakkı: Bizimle paylaştığınız kişisel verileri, biçimlendirilmiş, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilir formatta teslim almak  ve aynı zamanda veri işleme, bir rızaya ya da sözleşmeye dayalı olarak ve otomatik yollarla yapıldığında bu bilgileri başka bir kontrol birimine aktarma hakkına sahipsiniz.

Rızayı geri çekme hakkı: Uygulanabildiği yerde, dilediğiniz zaman rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Örneğin elektronik pazarlama iletişimlerini almak istemediğinizde, Web sitemiz üzerinden hesabınızda ayarlarınızı değiştirebilir, eposta mesajlarımızın altında yer alan ‘abonelikten çık’ bağlantısına tıklayabilir ya da

STOP yazarak SMS numaramıza mesaj atabilirsiniz ya da yukarıda belirtilen e-posta adresinden direkt olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İtiraz etme hakkı: TAKE AND SHIP’nın gözettiği, kamu menfaati ya da meşru menfaate dayanarak profil oluşturma da dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. TAKE AND SHIP bu durumda, yasal olarak zorunlu haller dışında ya da muhtemel kanuni hak taleplerini uygulamak veya savunma yapmak için gereken haller dışında kişisel verilerinizi işlemeyi durduracaktır.

– Otomatikleştirilmiş Kişisel Tercihler: Profil oluşturma  dahil olmak üzere,  üzerinizde yasal bir etki doğuran ya da benzer şekilde sizi önemli derecede etkileyen tamamen otomatikleştirilmiş veri işlenmesine dayalı bir karara maruz kalmama hakkına sahipsiniz. Ancak bu hakkın, TAKE AND SHIP ile yapacağınız bir sözleşmeye resmiyet kazandırılması veya sözleşmenin yürütülmesi için gerekmesi veya açık rızanızın olması durumunda kullanılması mümkün değildir; TAKE AND SHIP yasalar uyarınca haklarını, özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri alma yetkisine sahiptir.
 

Şikâyet bildirme hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesinin, geçerli kanunları ihlal ettiğini düşündüğünüz durumlarda veri koruma merciine şikâyette bulunabilirsiniz.

 1. Peki, çerezler ve benzer izleme teknolojileri nasıl işler?

Size özel ve sorunsuz bir online deneyim verebilmek için çerezler ve benzer teknolojiler kullanıyoruz. TAKE AND SHIP’nın çerezler ve benzer teknolojileri nasıl kullandığına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen [Çerez Politikamızı] okuyun.
 

 1. Hizmetlerimizin Gelişimine bağlı olarak Gizlilik Politikasının Güncellenmesi

Daha da sorunsuz bir kullanıcı deneyimi yaşayabilmeniz için hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Buna hem mevcut hizmetlerimizde yaptığımız değişiklikler hem de zaman içinde geliştirilen yeni hizmetler de dahildir. Bu nedenle verilerinizi nasıl işlediğimizi göstermek üzere bu sayfada zaman zaman değişiklikler yapabiliriz.
 

Önemli değişiklikler yapılması durumunda, TAKE AND SHIP web sitesinde veya diğer TAKE AND SHIP hizmetlerinde veya sizinle eposta gibi başka iletişim yollarıyla iletişim kurarak bu değişiklikleri açıkça göstereceğiz, böylelikle TAKE AND SHIP’yı kullanmaya devam etmeden önce değişiklikleri gözden geçirebileceksiniz.
 

 1. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Müşterilerimizden haber almak (özellikle beklentilerinizi karşılamadığımızı veya daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğünüzde) bizim için her zaman önemlidir.

Şayet,

 • Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa,
 • Kişisel verilerinizi kullanmayı sonlandırmamızı istiyorsanız,
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya bir şikâyetinizi iletmek istiyorsanız

 

lütfen Müşteri Deneyimi ekibimizle iletişim geçmekten çekinmeyin, ekibimiz, telefon yoluyla veya yukarıda belirtilen  e-posta adresi aracılığıyla sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.
 

 1. Bir Güvenlik Zaafiyetinin Raporlanması

Konu tasarımlarımız olduğunda her zaman risk almaya hazırız ancak konu güvenlik olduğunda kesinlikle risk almıyoruz. Herhangi bir teknoloji sorununu fark ederseniz bize bildiriniz. Güvenlik zaafiyetinin detaylarını, bu zaafiyeti aynen görebilmek veya doğrulamak için ne yapmamız gerektiğini açıklayan bir epostayı,İletişim bilgilerinizi ve şirket adınızı da içerecek şekilde dpo@Take and Ship.com adresine gönderiniz.